Yritys

Hyvät asiakkaat!

Nettisivumme tulevat päivittymään pian!

Unica on turkulainen opiskelijaruokailun osaaja, jonka palvelut ovat kaikkille asiakkaille avoimia. Tarjoamme joka arkipäivä maukkaita ja terveellisiä, mutta edullisia lounaita sekä virkistäviä kahvihetkiä, välipaloja, mukaan otettavaa purtavaa ja juomia. Unica tarjoaa myös tilausravintola-  ja juhlapalveluita ja kohtaamispaikkoja niin yliopistoalueella ja Kupittaan kampuksella kuin niiden ulkopuolellakin.

Unica on Turun yliopiston ylioppilaskunnan omistaman Universtas Oy:n ja Compass Group FS Finland Oy:n omistama yritys. Unican liikevaihto oli vuonna 2018  8,7 miljoonaa euroa ja unicalaisia on  yli 80.

Ympäristöarvoihin sitoutuminen ja eettinen toimintatapa ovat tärkeä osa toimintaamme. Olemme mukana Portaat Luomuun –ohjelmassa, tasolla 3. – myös tämä motivoi meitä käyttämään yhä enemmän luomutuotteita osana kestävän kehityksen ohjelmaamme. Unican ympäristöjärjestelmä on rakennettu ISO 14001:2015 -standardin mukaan ja se on sertifioitu. Ympäristöjärjestelmä kattaa kaikki Unica-ravintolat. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme puhdasta ja turvallista ruokaa luonnonvaroja säästäen ja kierrätyksestä huolehtien. Tärkeää meille on myös, että yhteistyökumppanimme sitoutuvat samoihin tavoitteisiin.

 

 

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin pitäjä
Unica Oy
Tuomiokirkkokatu 6, 20500 Turku
info@unica.fi

Rekisterin nimi
Unica Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Unica Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää Unica Oy:n markkinointiin, asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Yrityksen nimi
• Arvo tai ammatti
• Verkkosivujen käyttöön liittyviä tietoja (esimerkiksi lomakkeiden lähetystiedot)
• Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
• Asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden peruste
• Palautteet ja reklamaatiot sekä niihin liittyvät tiedot
• Ostoa ja maksamista koskevat tiedot
• Asiakkaiden ja sidosryhmien itse valinnaisesti antamaa tietoa.
• Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
• Tiedot markkinointikielloista

Rekisterin julkisuus
Rekisteri ei ole julkinen

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Unica Oy:n ulkopuolelle. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Unica Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Unica Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Unica Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto ja tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty.
Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan salassapitosopimuksen vaitiolosta. Tiedot hävitetään lain edellyttämällä tavalla.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Unica Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot.

Unica Oy:n vastuu
Unica Oy ei ole vastuussa Palvelun tai käyttäjän yhteyksien turvallisuudesta Palveluun tai Palvelussa.
Unica Oy ei anna takuita Palvelun tietojen yleisen käyttötarkoituksen mukaisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, omistusoikeuksista tai siitä, että Palvelu ei loukkaisi kolmansien oikeuksia.

Unica Oy ei ole vastuussa Palvelun, verkkosivuston tai niiden sisällön tietojen oikea-aikaisuudesta, tarkkuudesta, saatavuudesta tai häiriöistä saatavuudessa, vioista (mukaan lukien virukset) Palvelussa tai sen sisällössä. Unica Oy ei ole myöskään vastuussa käyttäjien tietokoneohjelmille, laitteistolle tai muulle omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, ei edes huolimattomuudesta tai tilanteessa, jossa Unica Oy:tä on informoitu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.

Käyttäjä voi ilmoittaa virheestä tai ongelmatilanteesta Unica Oy:lle osoitteeseen info@unica.fi
Unica Oy saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Palvelun, verkkosivustojen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Krista Vanhala, Tuomiokirkkokatu 6 20500 Turku krista.vanhala@unica.fi


Unica on Portaat Luomuun-ohjelmassa 3.portaalla ja meillä on pitkä perinne luomutuotteiden käytössä.

Toimintamme on laatusertifioitu – ISO 9001:2015 ja ympäristösertifioitu ISO 14001:2015 

DNV